wtorek, 26 września 2017

Regulamin I Babskiego Marszu Nordic Walking po Karpia
I Babski Marsz Nordic Walking po Karpia
Regulamin Marszu


1. Cel imprezy
- aktywizacja i współpraca lokalnej społeczności,
- promocja środowiska naturalnego,
- promocja gospodarki rybackiej na terenach zależnych od rybactwa,
- promocja terenu działania Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”,
- promocja Gminy Świerczów,
- popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej – marszu Nordic Walking,
- propagowanie zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia,
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
- walka z nadwagą wśród społeczeństwa.
2. Organizatorzy i Partnerzy
Organizator:
Gospodarstwo Rybackie Przygorzele Magdalena Wojciechowska
Partnerzy:
Gospodarstwo Rybackie Miejsce Krzysztof Pawliszyn
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”
Fundacja na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313
3. Termin i miejsce
Przygorzele, Miejsce, gm. Świerczów, 21 października 2017 r. - sobota
Start: godz. 13.00, siedziba Gospodarstwa Rybackiego Przygorzele, Przygorzele 9
Meta: siedziba Gospodarstwa Rybackiego Przygorzele, Przygorzele 9
Limit czasu ukończenia marszu wynosi 120 minut.
4. Trasa
10 km, nieatestowana, oznaczona, przeprowadzona na obiekcie hodowlanym Gospodarstwa Rybackiego w Przygorzelu Magdaleny Wojciechowskiej, gminną drogą publiczną na trasie Miejsce-Przygorzele oraz na obiekcie stawowym Gospodarstwa Rybackiego Miejsce Krzysztofa Pawliszyna.
Nawierzchnia: utwardzone groble obiektów hodowlanych, częściowo pokryte trawą, szuter.
5. Uczestnictwo
Uczestnikiem zawodów może być osoba urodzona przed 21 października 1999 r. (ukończone 18 lat w dniu marszu), która w Biurze Zawodów (zlokalizowanym w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego Przygorzele, Przygorzele 9) podpisze oświadczenie o starcie w marszu na dystansie 10 km na własną odpowiedzialność. Osoby urodzone później, jednak nie młodsze niż 16 lat (urodzone przed 21 października 2001 r.) mogą brać udział w marszu, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna. Warunkiem wystartowania w marszu jest poddanie się weryfikacji. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 21 października 2017 r. w godz. 10.30 – 12:00 w Biurze Zawodów.
6. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19 października 2017 r. (czwartek) do godz. 24.00 za pośrednictwem elektronicznego formularza udostępnionego na stronie http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3408
Zgłoszenia wniesione w innej formie mogą zostać nieuwzględnione. Przewidziane jest przyjmowanie zgłoszeń w dniu marszu (patrz dalej).
Opłata startowa za udział w marszu wynosi 20 zł i jest płatna do dnia 19 października 2017 r.
Opłata startowa może zostać wniesiona w formie:
- przelewu bankowego na rachunek Organizatora - Gospodarstwa Rybackiego w Przygorzelu, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim, nr 45 8895 0006 2000 0060 6244 0001, jako tytuł wpisując „opłata startowa I Babski Marsz” oraz imię i nazwisko zawodnika.
- wpłaty gotówkowej w Biurze Zawodów.
W przypadku rezygnacji ze startu, wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi i zostanie przeznaczona na cele organizacyjne imprezy.
7. Klasyfikacje
Klasyfikacja generalna kobiet.
8. Nagrody
Trzy pierwsze osoby w kategorii generalnej kobiet otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. Każdy zawodnik, który ukończy marsz w regulaminowym czasie otrzyma na mecie okolicznościowy upominek. Uroczysta dekoracja zwycięzców odbędzie się około godz. 15.00 w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego Przygorzele. Godzina dekoracji może ulec zmianie w przypadku wcześniejszego ukończenia marszu przez wszystkich zawodników, o czym na bieżąco będzie informował spiker podczas zawodów.
9. Postanowienia końcowe
Pomiar czasu prowadzony jest elektronicznie przez sędziów zawodów. Każdy zawodnik zobowiązuje się do uczciwego pokonania całej trasy, w szczególności do uczestniczenia w marszu stylem nordic walking (marszem) oraz celowego nieskracania odcinków trasy. W przypadku, gdy zawodnik nie będzie w stanie ukończyć marszu po całej długości trasy, ma możliwość wcześniejszego zakończenia marszu, szczegóły określa Regulamin bezpieczeństwa. Nad zachowaniem zasady fair play w czasie marszu czuwają sędziowie.
Marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas marszu. Punkt opieki medycznej będzie wyraźnie oznaczony. Organizator zapewnia wodę oraz ciepły napój i posiłek na mecie marszu. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach, w sposób wskazany przez organizatora, a także pakiet startowy, którego ostateczna zawartość znana będzie w dniu marszu. Osoby zgłaszające się w dniu marszu mogą nie otrzymać pełnego pakietu startowego. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania zapisów elektronicznych po przekroczeniu liczby 50 zgłoszonych uczestników. W przypadku nieosiągnięcia limitu 50 zawodników na liście startowej, dalsze zapisy będą wznowione i będą trwać do zakończenia weryfikacji, tj. do godz. 12.00 w dniu 21 października 2017 r. W marszu mogą wziąć udział mężczyźni, wyłącznie w przypadku nieosiągnięcia limitu 50 zawodników, z zastrzeżeniem iż nie będą klasyfikowani w zawodach.
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Regulamin bezpieczeństwa „I Babskiego Marszu Nordic Walking po Karpia”
określający w szczególności zasady zachowania się uczestników istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Impreza „I Babski Marsz Nordic Walking po Karpia” odbywa się w dniu 21 października 2017 r., na obiektach hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego Przygorzele Magdaleny Wojciechowskiej, Gospodarstwa Rybackiego Miejsce Krzysztofa Pawliszyna oraz oraz na drodze gminnej prowadzącej z Miejsca do Przygorzela.

I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
 1. Trasa „I Babskiego Marszu Nordic Walking po Karpia” odbywa się drogą publiczną oraz groblami obiektów hodowlanych, na których znajdują się zbiorniki i cieki wodne. W związku z tym uczestnicy zawodów muszą zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się trasą i nie zbaczać z trasy. Zasady opuszczania trasy regulują dalsze postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Zawodnicy w czasie marszu poruszają się zgodnie z wyznaczoną trasą marszu utwardzonymi drogami: groblami obiektów hodowlanych, częściowo porośniętych trawą oraz szutrową drogą gminną. Nad przebiegiem marszu i jego bezpieczeństwem, na całości trasy czuwają służby zabezpieczenia trasy, na które składają się między innymi służby porządkowe i sędziowie.
 3. Nie przewiduje się poruszania osób oraz pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego (tj. drogi gminnej) w czasie przeprowadzanych marszu.
 4. Osoby zainteresowane obejrzeniem zawodów oraz mieszkańcy mogą poruszać się bezkolizyjnie po poboczach części trasy przebiegającej wzdłuż drogi gminnej, nad czym będzie czuwać służba zabezpieczenia trasy, która będzie informować o istniejącej sytuacji przechodniów.
 5. Każdy członek służby może przerwać marsz w chwili wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników marszu. Powiadamiając o tym fakcie Dyrektora Marszu środkami łączności.
 6. Każdy wjazd na trasę marszu na całej długości trasy i w czasie trwania marszu będzie nadzorowany (zablokowany) przez służby zabezpieczenia trasy.
 7. Przed grupą zawodników będzie jechał pilot (na motocyklu lub rowerze). Jego celem jest prowadzenie po trasie zawodników do mety i rozpoznanie trasy przed maszerującymi pod względem bezpieczeństwa dla zawodników.
 8. Za ostatnim zawodnikiem marszu będzie poruszał się pojazd z oznaczeniem „koniec marszu” zapewniający transport osobom, które zechcą lub będą zmuszone zakończyć rywalizację.
 9. Wjazd na trasę marszu, na czas jego przeprowadzenia będzie zablokowany przez służby zabezpieczenia trasy w porozumieniu z właściwą Komendą Policji. Szczegóły zawarte są w planie zabezpieczenia trasy.
 10. Wyznaczone służby zabezpieczenia trasy do zabezpieczenia służb ratowniczych będą znajdować się na każdym wjeździe na strefę marszu. Ich celem będzie w razie konieczności wprowadzenie służb ratowniczych bezkolizyjnie dla uczestników marszu w miejsca działania poszczególnych służb ratowniczych na trasie marszu.
 11. Nad całością zabezpieczenia trasy czuwać będzie Dyrektor Marszu.
 12. Porozumiewanie będzie się odbywać za pomocą środków łączności tj. radiotelefonów i telefonów komórkowych.
 13. Każdy sędzia, służba porządkowa, służby ratownicze będą miały przydzielone swój indywidualny kod rozpoznawczy, którym będą się posługiwać w czasie zabezpieczenia marszu.
 14. Służba porządkowa i sędziowie będą wyposażeni w kamizelki odblaskowe lub mundury swoich służb.
 15. Punkt medyczny będzie znajdować się siedzibie Gospodarstwa Rybackiego w Przygorzelu, w pobliżu linii mety i startu. Karetka Pogotowia Ratunkowego znajdować się będzie w tym samym miejscu.
 16. Do zabezpieczenia trasy marszu w miejscach szczególnego zagrożenia przez pieszych będzie wykorzystana taśma biało czerwona lub/i bariery.
 17. Organizator zapewni informację o możliwych utrudnieniach i o ograniczeniach wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania. Informacja taka będzie znajdować się na wjazdach na publiczną drogę gminną od strony miejscowości Miejsce i Przygorzele.
 18. Na trasie marszu rozlepione będą plakaty informacyjne o imprezie.
 19. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów, bez możliwości przeprowadzenia badań uprawniających do marszu. Warunkiem dopuszczenia do udziału w marszu będzie podpisane własnoręcznie oświadczenie uczestnika o braku przeciwwskazań do udziału w marszu.
 20. Zabezpieczenie przeciwpożarowe zapewnione zostanie przez umieszczenie w okolicy linii startu/mety dwóch gaśnic proszkowych oraz 1 wozu strażackiego (OSP).
 21. Miejsca uznane przez Organizatora jako niebezpieczne na trasie marszu zostaną oznaczone jaskrawą farbą na trasie.
II. UCZESTNIKOM IMPREZY ZABRANIA SIĘ:
- wchodzenia na lub przechodzenia przez trasę marszu,
- wchodzenia w obszary nie przeznaczone dla uczestników marszu,
- wybiegania przed maszerujących zawodników,
- rzucania wszelkimi przedmiotami,
- sprzedawania, reklamowania i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora,
- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
- przebywania ze swoimi zwierzętami bez smyczy i innych zabezpieczeń w obrębie trasy marszu.
III. NIEPRZESTRZEGANIE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU I NIESTOSOWANIE SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻB PORZĄDKOWYCH ORGANIZATORA SKUTKOWAĆ BĘDZIE:
- usunięciem z terenu imprezy i trasy marszu lub przekazaniem Policji.
IV. WSTĘPU NIE MAJĄ:
- osoby będące pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego,
- osoby zakłócające porządek prawny oraz nie stosujące się do poleceń służb porządkowych organizatora.

Instrukcja zadań służby zabezpieczenia trasy
I Babskiego Marszu Nordic Walking po Karpia”
I. PRAWO WSTĘPU NA MARSZ MAJĄ:
- Osoby zainteresowane obejrzeniem marszu (kibice),
- Posiadacze zaproszeń wydanych przez organizatora marszu. Wzór takiego zaproszenia zostanie zaprezentowany służbom porządkowym na odprawie przed marszem o ile zostaną wprowadzone.
- Przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym zgłoszeniu się do organizatora.
II. NA MARSZ WSTĘPU NIE MAJĄ :
- Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
- Osoby zakłócające porządek prawny oraz nie stosujące się do poleceń przedstawicieli
służb porządkowych organizatora.
III. ZADANIA SŁUŻB ZABEZPIECZENIA TRASY ORGANIZATORA:
1. zapoznanie się z terenem przed rozpoczęciem marszu,
2. zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w marszu,
3. zapewnienie bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie marszowej,
4. zapewnienie porządku publicznego w czasie marszu,
5. zabezpieczenie objazdów trasy marszu dla samochodów jeśli to możliwe,
6. wzywanie osób zakłócających porządek publiczny do opuszczenia okolicy trasy marszu na czas marszu,
7. przekazanie policji osób zakłócających porządek publiczny niepodporządkowujących się poleceniom służb porządkowych organizatora,
8. posługiwanie się łącznością radiową i telefoniczną (telefony komórkowe) pomiędzy sobą,
9. czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach,
10. wydawanie poleceń:
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy na terenie marszu,
b) osobie, która zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym na terenie marszu,
c) pilotowania pojazdów uprzywilejowanych do miejsca akcji,
d) wezwanie policji do kierowców, którzy rażąco naruszyli przepisy ruchu drogowego lub spowodowali zagrożenie jego bezpieczeństwa.
IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
1. Zabrania się zaśmiecania lub zanieczyszczania drogi i miejsca marszu,
2. Uczestnicy marszu są zobowiązani zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
3. Uczestnicy marszu zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń służb porządkowych działających w imieniu organizatora.
4. Zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami.
V. RUCH POJAZDÓW
Wyznaczone służby zabezpieczenia trasy będą znajdować się na każdym wjeździe na trasę marszu. Celem tych służ będzie nadzorowanie tych wjazdów oraz, w razie konieczności, bezkolizyjnie wprowadzenie na trasę marszu służb ratowniczych dla uczestników marszu do miejsc ich działania. Szczegóły zawarte są w planie zabezpieczenia trasy.
VI. INFORMACJE DODATKOWE
Każdy członek zabezpieczenia trasy będzie posiadał plan trasy wraz z wykazem punktów zabezpieczenia oraz osobami za nie odpowiedzialnymi, z podaniem ich numerów telefonów komórkowych lub kodów wywołania radiotelefonów.
Służba zabezpieczenia trasy będzie wyposażona w kamizelki odblaskowe.
Celem zabezpieczenia imprezy marszowej jest zapewnienie spokoju i porządku publicznego podczas jej trwania, zapewnienie bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie, a także zapewnienie sprawnego przebiegu imprezy zgodnie z jej programem.
Uczestnicy imprezy pod nazwą „I Babski Marsz Nordic Walking po Karpia” są zobowiązani do bezwarunkowego przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa oraz Instrukcji zadań służby zabezpieczenia trasy.


Wykaz osób
odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie
I Babskiego Marszu Nordic Walking po Karpia” organizowanego w dniu 21 października 2017 r.

Magdalena Wojciechowska – Dyrektor Marszu, właściciel Gospodarstwa Rybackiego w Przygorzelu – odpowiedzialny za zabezpieczenie trasy – tel. 510 097 041.

Program ze szczegółowym opisem trasy
I Babskiego Marszu Nordic Walking po Karpia” organizowanego
w dniu 21 października 2017 r.

Termin i miejsce.
Przygorzele, Miejsce, gm. Świerczów, 21 października 2017 r. - sobota
Start: godz. 13.00, siedziba Gospodarstwa Rybackiego Przygorzele, Przygorzele 9
Meta: siedziba Gospodarstwa Rybackiego Przygorzele, Przygorzele 9
Limit czasu ukończenia marszu wynosi 120 minut.
Trasa.
- Przebieg trasy marszu: groblami obiektu hodowlanego Gospodarstwa Rybackiego w Przygorzelu Magdaleny Wojciechowskiej, gminną drogą publiczną na trasie Miejsce-Przygorzele oraz groblami obiektu hodowlanego na obiekcie stawowym Gospodarstwa Rybackiego Miejsce Krzysztofa Pawliszyna.
Uczestnictwo.
Uczestnikiem marszu głównego może być osoba urodzona przed 21 października 1999 r. (ukończone 18 lat w dniu marszu), która w Biurze Zawodów (zlokalizowanym w siedzibie Gospodarstwa Rybackiego w Przygorzelu, Przygorzele 9) podpisze oświadczenie o starcie w marszu na dystansie 10 km na własną odpowiedzialność. Osoby urodzone później, jednak nie młodsze niż 16 lat (urodzone przed 21 października 2001 r.) mogą brać udział w marszu, pod warunkiem posiadania pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna). Warunkiem wystartowania w marszu jest poddanie się weryfikacji. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 21 października 2017 r. w godz. 10.30 – 12:00 w Biurze Zawodów.
Przebieg marszu.
Przed maszerującymi zawodnikami na całej długości trasy marszu będzie jechał pilot (na motocyklu lub rowerze).
Plan zabezpieczenia ruchu przedstawiony został na załączonej mapce, ze wskazaniem rozmieszczenia osób zabezpieczających trasę, rozstawienia barier ulicznych i znaków zakazu ruchu. Zamknięcie ruchu planuje się od godz. 12.50, a przywrócenie ruchu w pełnym zakresie nastąpi ok. godz. 15.00. Zabezpieczenie trasy zostanie zapewnione siłami porządkowymi Policji, Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świerczów i sił własnych organizatora (m.in. sędziów). Za ostatnim zawodnikiem marszu będzie poruszał się pojazd z oznaczeniem „koniec marszu” zapewniający transport osobom, które zechcą lub będą zmuszone zakończyć rywalizację. Ruch na trasie marszu będzie sukcesywnie przywracany za tym samochodem podczas pokonywania trasy marszu i po usunięciu wszelkich środków zabezpieczenia. W związku z zamknięciem ruchu organizator poczynił uzgodnienia także z właściwą Komendą Państwowej Straży Pożarnej
Do zabezpieczenia trasy marszu wyznaczono 8 członków służby zabezpieczenia trasy (w tym druhowie OSP), funkcjonariuszy policji oraz 2 sędziów zawodów. Sędziowie będą oznakowani poprzez ubrane kamizelki odblaskowe z napisem „sędzia”, zaś funkcjonariusze ubrani będą w mundury swoich służb i kamizelki odblaskowe. Opiekę medyczną podczas marszu sprawować będzie lekarz lub ratownik medyczny w karetce pogotowia.
W czasie trwania marszu wykorzystane zostaną środki łączności w postaci radiotelefonów i/lub telefonów komórkowych.
Koordynatorem zabezpieczenia trasy będzie Dyrektor Marszu, który zapewni wszystkim członkom zabezpieczenia trasy: plan trasy, wykaz osób na poszczególnych punktach zabezpieczenia trasy oraz ich numery telefonów lub kody wywołania.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz